Regulamin świadczenia usług

na schody.online - 2019

I POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie http://schody.online zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.
2. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
3. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
5. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
6. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
7. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.


II DEFINICJE


1. Usługodawca – schody.online MSC Michał Suchorzewski, 71-018 Szczecin, Niepołomicka 47
2. Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem.
3. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.


III ZAKRES USŁUG


1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu jest usługa projektu (wizualizacji) schodów (pliki pdf i bryły 3D) na podstawie danych przesłanych przez Usługobiorcę.
2. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie lub podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług odpłatnych

IV WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU


1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
1) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
2) przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o nie mniejszych parametrach;
2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, JavaScript, Adobe Flasz Player, Adobe Acrobat Reader oraz akceptacji cookies. 

 

V ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG


1. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie).
2. Zawarcie umów świadczenia płatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.
3. Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę, które następuje poprzez wniesienie przez Usługobiorcę opłaty zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.


V PŁATNOŚCI


1. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi odpłatnej niezwłocznie po jej zaksięgowaniu odpowiedniej opłaty dokonanej przez Usługobiorcę.
2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie.
3. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu Przelewy24, obsługiwanego przez DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164.
4. Płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Przelewy24 przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
5. Usługodawca w Serwisie udostępnia Usługobiorcom odpowiedni link do dokonania płatności za usługę projektu.
6. Dane z linku są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu Przelewy24,
7. Usługobiorca po kliknięciu linka transakcji w Serwisie jest automatycznie przekierowany na stronę płatności online serwisu Przelewy24

VI WARUNKI ZAMÓWIEŃ, SPRZEDAŻY I DOSTAWY


Zamówienia usługi można dokonać za pomocą opcji zakupu serwisu schody.online lub w siedzibie firmy schody.online MSC Michał Suchorzewski, 71-018 Szczecin, Niepołomicka 47.
Realizacja zamówienia rozpocznie się od momentu otrzymania kompletu danych dotyczących zamawiającego oraz dopełnieniu płatności na wskazane konto Usługodawcy.
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Sprzedaż następuje w wyniku potwierdzenia zamówienia przez moduł zamówień, a dostawa zakupionej usługi odbywa się mailem
Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy są zgodne z taryfą operatora i nie ulegają podwyższeniu.


VII ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
2. Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych;
2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Usługobiorcy, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
3) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
4) za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.
2) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż w domenie http://www.charaktery.eu, do których linki umieszczono w Serwisie.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.

VIII REKLAMACJE I ZWROTY

  1. Usługobiorca ma prawo dokonać zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od kolejnego dnia po tym, w którym nastąpiło doręczenie towaru. Dotyczy to wyłącznie produktów nowych i niemodyfikowanych. Zwrotom nie podlegają produkty i towary wykonane na zamówienie, według specyfikacji przekazanej przez konsumenta - na podstawie przesłanych lub ustalonych danych.
  2. Koszty odesłania/zwrotu towaru ponosi Zamawiający.
  3. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwróci Zamawiającemu koszt wysłania do niego towaru oraz kwotę zakupu w momencie przekazania potwierdzenia nadania przesyłki lub w momencie jej otrzymania.
  4. Reklamacji można dokonać kierując pismo na adres siedziby firmy lub drogą mailową z uwzględnieniem przyczyn jeśli reklamacja dotyczy wad ukrytych w terminie późniejszym niż 14 dni od kolejnego dnia po tym, w którym nastąpiło doręczenie towaru.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem niewłaściwego korzystania.


IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE


>Regulamin określa zasady zakupów w firmie schody.online MSC Michał Suchorzewski i jest integralnym załącznikiem oferty. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Usługobiorcę z niniejszym Regulaminem oraz zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu prosimy nie dokonywać zamówienia lub skontaktować się z biurem w celu otrzymania większej ilości informacji.
Adres email podany przez Usługobiorcę na zamówieniu będzie adresem wiążącym dla Usługodawcy do wszelkich doręczeń.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu po uprzednim powiadomieniu o nim Usługobiorcę.
Regulamin można zmienić w trakcie trwania zlecenia wyłącznie za obopólną zgodą stron.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

⇐ Wróć na stronę